......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
ปฏิทินปฏิบัติงาน รองผอ./ผอ.กลุ่ม
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิด สพป.ปท. ๑
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในฝัน
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


รับสมัครพนักงานราชกา
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศสอบราคา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
 
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
ข้าราชการสังกัดอื่นๆ
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 
ลงนามถวายพระพรออนไลน

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

อบรมการพัฒนาเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพครู ด้านเทคนิคการสอน
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ให้มีเทคนิคด้านการสอน
ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ เมษายน
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-
สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕

ขอพรหลวงปู่ทวด
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วย
ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา สรงน้ำ
หลวงปู่ทวด เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาล
สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้าง สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เข้าขอพร จากนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต ๑ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘  
ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
ขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วย
ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เข้าขอพร
จากนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปทุมธานี เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
 ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บ้านพักอำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
อบรมการพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานการเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของข้าราชการ
บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด เพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘
พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
นำคณะข้าราชการ ร่วมในพิธีรดน้ำดำหัว นายพงศธร
สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเพื่อสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของไทย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘
แข่งขันกิจกรรมครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม
และซูโดกุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑. จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน กิจกรรมครอสเวิร์ด
เอแม็ท คำคม และซูโดกุ  ณ สนามแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๕๘
งานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ร่วมงานพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์”ณ อาคาร
ศาลารักษ์ปทุม ในบริเวณศาลากลางจังห?วัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘

การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาครูผู้สอนเรื่อง
การสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๘

งานสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีฯ
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
และคณะข้าราชการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ร่วมพิธีเปิดงานโครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนื่องในวาระ
ครบรอบ ๒๐๐ ปี ของการพระราชทานนามเมือง
“ปทุมธานี” ณ ลานอเนกประสงค์ อบจ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
อัลบั้มภาพทั้งหมด
 

: : ข่าวประจำวัน


 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) จัดกิจกรรม
ตลาดนัดนักเรียนวิถีมุสลิม ชิมอาหารฮาลาน
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง โดยมีชุมชนเป็นต้นแบบให้เกิด
การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์
และประเมินผล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ทำความดีคืนสู่สังคม
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำนักเรียน
โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ. และชุมนุมยุวชนตำรวจ สพฐ.
ครั้งที่ ๑ "ทำความดีคืนสู่สังคม" ร่วมพัฒนาโรงเรียน
วัดท้ายเกาะ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่า
ของตนเอง มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
นายสุชาติ แก้วฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐวิทยา ๖๙
(คลองหลวง) พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมงาน
มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่ม
เจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน)
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

ลงนามถวายพระพร
นางสาวจิตติภรณ์ เอื้อใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) นำคณะครูและนักเรียน
ในโครงการนำร่องห้องเรียนอุ่นใจ ต้านภัยยาเสพติด
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ พร้อมร่วม
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

งานมหัศจรรย์แห่งต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน
โรงเรียนวัดเปรมประชากรจัดงานมหัศจรรย์แห่งต้นไม้
เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย
โดยมีนายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนวัดเปรมประชากรและประชาชนร่วมงาน
เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ลงนามถวายพระพร
นายประวัติพงษ์ รอดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเนกขัมมาราม นำคณะครู ผู้แทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ พร้อม
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และขอให้พระองค์ทรงมี
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงหายจากพระอาการประชวร
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

Road Safety Education Project
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) รับมอบทุน
การดำเนินโครงการและจักรยานบริดจสโตน
ตามโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัย
ในทุกการเดินทาง  ณ สนามทดสอบไทยบริดจสโตน
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ลงทุนอย่างไรให้ชนะเงินเฟ้อ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง
“Smart Spending ….Smart Saving”
ณ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) อำเภอ
คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่
๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศ ได้ประสานขอความอนุเคราะห์กองพัน
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ นครราชสีมา
ที่มาปฏิบัติราชการที่จังหวัดปทุมธานี  พัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ เมื่อวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๗ 

 ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.

 
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

ภาษาต่างประเทศ
 
ห้องเรียนออนไลน์
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมธานี - สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔