......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
ปฏิทินปฏิบัติงาน รองผอ./ผอ.กลุ่ม
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิด สพป.ปท. ๑
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในฝัน
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
 
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
ข้าราชการสังกัดอื่นๆ
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 
 
 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน โดยลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียน
วัดปทุมทอง ,โรงเรียนคลองบ้านพร้าว อำเภอสามโคก
และโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน , โรงเรียนประถมศึกษา
ธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง พร้อมมอบข้าวสาร
อาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจ เมื่อวันที่
๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

เยี่ยมบ้านนักเรียน
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน โดยลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียน
วัดโบสถ์ฯ ,โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ อำเภอเมือง
ปทุมธานี และโรงเรียนคลองลาดช้าง , โรงเรียน
คลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมมอบ
ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือและให้กำลังใจ
เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

ประเมินพัฒนาการนักเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
จัดประชุมปฏิบัติการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑
สพป.ปทุมธานีเขต ๑ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

ประเมินปรับระดับลูกจ้างประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ดำเนินการปรับระดับลูกจ้างประจำโดยการประเมินบุคคล
และผลงานของลูกจ้างประจำ จำนวน ๑๒ ราย ณ ห้องประชุม ๑
สพป.ปทุมธานีเขต ๑ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(ด้านที่ ๓)สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ณ ห้อง
สโมสร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

ประชุมคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ ประจำเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา
๒๕๕๗ และพิจารณาโรงเรียนที่มีความพร้อมเพื่อ
เป็นโรงเรียนนำร่องการสอนวิชาชีพฯ ณ ห้องสโมสร
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการกระทรวง
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมรับ
การตรวจเยี่ยมจากนายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนประถม-
ศึกษาธรรมศาสตร์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนในระบบ
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต 1
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558

ประชุมโครงการการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐาน
O-NET
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
โครงการการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๖ในวันที่ ๓๑
มกราคม ๒๕๕๘ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓๑
มกราคม ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในระดับศูนย์สอบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
นายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครู
ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
ระดับจังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอขอฯ
โดยนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ (กรรมการและ
เลขานุการ) ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพป.
ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
อัลบั้มภาพทั้งหมด
 

: : ข่าวประจำวัน


 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

นายสุชาติ แก้วฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐวิทยา ๖๙
(คลองหลวง) พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมงาน
มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่ม
เจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน)
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

ลงนามถวายพระพร
นางสาวจิตติภรณ์ เอื้อใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) นำคณะครูและนักเรียน
ในโครงการนำร่องห้องเรียนอุ่นใจ ต้านภัยยาเสพติด
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ พร้อมร่วม
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

งานมหัศจรรย์แห่งต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน
โรงเรียนวัดเปรมประชากรจัดงานมหัศจรรย์แห่งต้นไม้
เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย
โดยมีนายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนวัดเปรมประชากรและประชาชนร่วมงาน
เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ลงนามถวายพระพร
นายประวัติพงษ์ รอดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเนกขัมมาราม นำคณะครู ผู้แทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ พร้อม
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และขอให้พระองค์ทรงมี
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงหายจากพระอาการประชวร
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

Road Safety Education Project
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) รับมอบทุน
การดำเนินโครงการและจักรยานบริดจสโตน
ตามโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัย
ในทุกการเดินทาง  ณ สนามทดสอบไทยบริดจสโตน
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ลงทุนอย่างไรให้ชนะเงินเฟ้อ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง
“Smart Spending ….Smart Saving”
ณ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) อำเภอ
คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่
๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศ ได้ประสานขอความอนุเคราะห์กองพัน
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ นครราชสีมา
ที่มาปฏิบัติราชการที่จังหวัดปทุมธานี  พัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ เมื่อวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๗ 

D.A.R.E
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศให้การต้อนรับวิทยากรจากสถานีตำรวจ
ภูธรคลองห้า กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
ที่มาทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน(D.A.R.E) ณ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

รับทุนการศึกษา
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศ พร้อมคณะครูนำนักเรียนเดินทางไปรับทุน
การศึกษาจากเลขานุการสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

 ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.

 
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

 
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมธานี - สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔