......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......

 


นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
ปฏิทินปฏิบัติงาน รองผอ./ผอ.กลุ่ม
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิด สพป.ปท. ๑
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในสังกัด
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


รับสมัครพนักงานราชกา
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศสอบราคา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
ข้าราชการสังกัดอื่นๆ
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

ประชุมเตรียมการดำเนินงานจัดแข่งขัน IMSO 2015
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
เตรียมการจัดแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โอลิมปิก ระดับประถมศึกษา ระหว่างประเทศ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๘ (IMSO 2015) เพื่อดำเนินการตามภาระงาน
ที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๖ตุลาคม ๒๕๕๘
คาราวะและรับมอบนโยบาย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นำคณะผู้บริหารการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมคาราวะและรับมอบนโยบายจาก
นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุม
ปัทมาวดี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ จ.ปทุมธานี
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยคณะดำเนินการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมการนำคณะ
แข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ (IMSO 2015)
เข้าเยี่ยมชม ณ ตลาดไอยรา ตลาดไทย และวัดศาลาแดง
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ และทรงเปิด
การประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ในโอกาส
วันครูโลก หัวข้อ “Creative andProductive Role
of Teachers for ASEAN Community” พระราชทาน
รางวัลระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่น
ในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ๑๑ ประเทศ
โดยนายกำจัด คงหนู ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ร่วมเป็นเกียตริในครั้งนี้ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาฯ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
ณ ห้องสโมสร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-
สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

เกษียณอายุราชการ
นายกำจัด  คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
อวยพรและมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการและ
ลูกจ้าง สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ที่เกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ในการนี้ ข้าราชการและลูกจ้าง
ร่วมมอบดอกไม้ให้กำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น ณ สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘

ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
นายวิโรจน์ ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคจากข้าราชการครู
นักเรียน และบุคลากรในสังกัด ช่วยเหลือนักเรียน
ประสบอัคคีภัย จำนวน ๔ ราย เมื่อวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๕๘

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
นางระพีพรรณ เอกสุภาพรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธาน
การประชุม อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  เขต ๑ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ประชุมกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
ณ ห้องสโมสร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประธาน
ในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ และ
มอบของที่ระลึกแด่ข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ
ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดปทุมธานี
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการ
สกสค.จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
อัลบั้มภาพทั้งหมด
 

: : ข่าวประจำวัน


 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม รับการตรวจเยี่ยมจาก
นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมีนายอรุณ พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม ครู และนักเรียน
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รับการประเมินฯ
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)รับการ
ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่บริหาร
จัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๘

ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) จัด
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐
พรรษา ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากร
ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) จัดกิจกรรม
ตลาดนัดนักเรียนวิถีมุสลิม ชิมอาหารฮาลาน
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง โดยมีชุมชนเป็นต้นแบบให้เกิด
การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์
และประเมินผล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

 

 


ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.

 
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

ภาษาต่างประเทศ
 
ห้องเรียนออนไลน์
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมธานี - สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔