......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......
นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

: : เกี่ยวกับเขต
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
: : เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
: : ผู้บริหารโรงเรียน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
: : บุคลากรในกลุ่มงาน
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
: : ข้อมูลข่าวสาร
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในฝัน
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


: : ข่าวจากโรงเรียน
รับสมัครพนักงานราชกา
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศสอบราคา
: : รายงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
: : ผลงานทางวิชาการ
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
: : งานควบคุมภายใน
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 

 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิต
แด่นายรังสฤษฏ์ ศรีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสามวาวิทยา
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
เกษียณอายุราชการ ครูสามโคก
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิต
และมอบของที่ระลึกแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาฯ กลุ่มที่ ๙
และ ๑๐ ณ โรงเรียนคลองบ้านพร้าว  อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
นายแสนยา สามไชย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประธานในการประชุม
อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๑
ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗
มุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิต
และมอบของที่ระลึกแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ โรงเรียน
ในเขตอำเภอเมืองปทุมธานี ณ ภัตาคารกุ้งเต้น อึ้งจั่วกี่
จ.ปทุมธานีเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ร่วมประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดภาคกลาง
ณ ห้องแซพไฟร์ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
จ.นนทบุรีเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗๒๕๕๗

กลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
นายสมมาตร ชิตญาติ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗)
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๕๗

กลั่นกรองการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
นายสมมาตร ชิตญาติ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการ
ศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค(๒) สังกัด สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นผู้แทน
รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
(ป.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โซน ๑(ภาคกลางและภาคใต้) 
เพื่อมอบให้กลุ่มโรงเรียนเอกชนในสังกัด สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ และ เขต ๒ ณ อาคารหนึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

จัดตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ
นายวิโรจน์  ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานการประชุมจัดตารางการแข่งขันทักษะ
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ ๖๔  ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๕๗

สรรสร้างความดีเพื่อศักดิ์ศรี... สพฐ.๒๕๕๗
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ
ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องทิศทางการศึกษาไทย
ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย และร่วมเป็นเกียรติในงาน
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารการศึกษาที่ครบวาระเกษียณ
อายุราชการประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

อัลบั้มภาพทั้งหมด
: : ข่าวประจำวัน

 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

D.A.R.E
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศให้การต้อนรับวิทยากรจากสถานีตำรวจ
ภูธรคลองห้า กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
ที่มาทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน(D.A.R.E) ณ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

รับทุนการศึกษา
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศ พร้อมคณะครูนำนักเรียนเดินทางไปรับทุน
การศึกษาจากเลขานุการสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

พลิกฟื้นวิถีไทยร่วมใจลงแรงทำนาดำ
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ได้จัดกิจกรรมโครงการ
“บริดจสโตนพลิกฟื้นวิถีไทยร่วมใจลงแรงทำนาดำ
โดยมีนายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
พิธีเปิด ณ ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

โรงเรียนวัดเปรมประชากร รับรางวัล “สุดยอด
โรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด(ภาคกลาง)”
พร้อมเงินรางวัลจำนวน 250,000 บาท  ณ โรงแรม
เซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลพลาซา ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  

พัฒนาครูโดยใช้ศิลปะบูรณาการส่งเสริมการอ่าน
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การใช้ศิลปะบูรณาการส่งเสริมการอ่านภาษาไทย
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพที่ ๘
ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.

 
: : แนะนำ Link สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

: : มุมการศึกษา.
 
: : ศูนย์ปฏิบัติการ
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔