......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
ปฏิทินปฏิบัติงาน รองผอ./ผอ.กลุ่ม
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิด สพป.ปท. ๑
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในฝัน
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


รับสมัครพนักงานราชกา
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศสอบราคา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
ข้าราชการสังกัดอื่นๆ
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 
ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารเจริญผล
วิทยาเวศม์”  ที่ได้พระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์บูรณะในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อ
อนุรักษ์อาคารทรงปั้นหยาที่มีอายุ 80 ปีไว้
ณ โรงเรียนวัดชินวราราม อำเภอเมืองปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

เดินหน้าประเทศไทย
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการเดินหน้าประเทศไทยมิติใหม่การศึกษา
เดินหน้าประเทศไทย  โดยมีนายเสริมปัญญา เทียมวัน ผอ.สพป.
ปทุมธานี เขต ๒ นายสมบัติ จันทร์มีชัย นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์
นายวิโรจน์ ผลแย้ม รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ คณะผู้บริหาร-
โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนวัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

วันภาษาไทย
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทย ณ โรงเรียน
วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์) อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๙กรกฎาคม ๒๕๕๘

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
นำคณะข้าราชการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง:DLIT
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
จัดการอบรมให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(โครงพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ณ ห้องประชุม ๑
สพป.ปทุมธานีเขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
นำคณะข้าราชการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมพิธี
ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

พิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
คณะข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมพิธี
ทำบุญตักบาตร งานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ณ บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สัปดาห์วันนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์
วันนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประชุมฯ สร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ฯ
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม
เชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแบบอัตนัยตามแนวการทดสอบ
ระดับนานาชาติ (PISA) ณ ห้องประชุม สพป.
ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
นางระพีพรรณ เอกสุภาพรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ประธานในการประชุม อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘
ณ ห้องสโมสร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-
สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
อัลบั้มภาพทั้งหมด
 

: : ข่าวประจำวัน


 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม รับการตรวจเยี่ยมจาก
นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมีนายอรุณ พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม ครู และนักเรียน
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รับการประเมินฯ
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)รับการ
ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่บริหาร
จัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๘

ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) จัด
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐
พรรษา ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากร
ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) จัดกิจกรรม
ตลาดนัดนักเรียนวิถีมุสลิม ชิมอาหารฮาลาน
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง โดยมีชุมชนเป็นต้นแบบให้เกิด
การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์
และประเมินผล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ทำความดีคืนสู่สังคม
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำนักเรียน
โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ. และชุมนุมยุวชนตำรวจ สพฐ.
ครั้งที่ ๑ "ทำความดีคืนสู่สังคม" ร่วมพัฒนาโรงเรียน
วัดท้ายเกาะ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่า
ของตนเอง มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
นายสุชาติ แก้วฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐวิทยา ๖๙
(คลองหลวง) พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมงาน
มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่ม
เจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน)
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

 ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.

 
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

ภาษาต่างประเทศ
 
ห้องเรียนออนไลน์
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมธานี - สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔