......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......
นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในฝัน
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
ข้าราชการสังกัดอื่นๆ
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ.ประจำปี ๒๕๕๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช
๒๕๕๗ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำไป
ถวายพระสงฆ์ จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดบรมวงศ์อิศรวราราม
ตำบลสวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนคศรีอยุธยา
โดยนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ย้ายสถานที่ทำการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ได้ย้ายมาทำการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ แห่งใหม่ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
นายแสนยา สามไชย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประธานในการประชุม
อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๑
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประชุมเตรียมการจัดงานเปิดสำนักงานเขต
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีเปิดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๘ตุลาคม ๒๕๕๗
ตรวจเยี่ยมความพร้อมการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร
นายสำเริง เอี่ยมสะอาดรองราชเลขานุการในพระองค์ฯ
สำนักพระราชวังผู้สนองงานแทนพระองค์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้ไป
ตรวจเยี่ยมความพร้อมอาคารโรงอาหารพระราชทาน
โดยนายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนวัดชินวราราม เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ
นายสมชาย อัชฌากุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
ประชุมกลั่นกรองย้ายข้าราชการครู
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครู
สายงานการสอน ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
ประชุมกลั่นกรองย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗

ตรวจเยี่ยมสำนักงานแห่งใหม่
นายกำจัด  คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ได้ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการตกแต่งปรับภูมิทัศน์  
และการขนย้ายเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์  ณ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
แห่งใหม่ ถนนปทุมธานี – สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี
เมื่อวันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

ตรวจความก้าวหน้าการตกแต่ง สพป.ปทุมธานี เขต ๑
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์  สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ณ สถานที่ก่อสร้างฯ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
อัลบั้มภาพทั้งหมด
 

: : ข่าวประจำวัน

 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

ลงทุนอย่างไรให้ชนะเงินเฟ้อ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง
“Smart Spending ….Smart Saving”
ณ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) อำเภอ
คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่
๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศ ได้ประสานขอความอนุเคราะห์กองพัน
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ นครราชสีมา
ที่มาปฏิบัติราชการที่จังหวัดปทุมธานี  พัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ เมื่อวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๗ 

D.A.R.E
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศให้การต้อนรับวิทยากรจากสถานีตำรวจ
ภูธรคลองห้า กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
ที่มาทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน(D.A.R.E) ณ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

รับทุนการศึกษา
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศ พร้อมคณะครูนำนักเรียนเดินทางไปรับทุน
การศึกษาจากเลขานุการสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

พลิกฟื้นวิถีไทยร่วมใจลงแรงทำนาดำ
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ได้จัดกิจกรรมโครงการ
“บริดจสโตนพลิกฟื้นวิถีไทยร่วมใจลงแรงทำนาดำ
โดยมีนายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
พิธีเปิด ณ ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

 
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.

 
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

 
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔