......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......
นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

: : เกี่ยวกับเขต
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
: : เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
: : ผู้บริหารโรงเรียน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
: : บุคลากรในกลุ่มงาน
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
: : ข้อมูลข่าวสาร
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในฝัน
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


: : ข่าวจากโรงเรียน
รับสมัครพนักงานราชกา
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศสอบราคา
: : รายงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
: : ผลงานทางวิชาการ
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
: : งานควบคุมภายใน
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

ประกวดแข่งขันท่องพุทธวจน ปีที่ ๒
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานการประกวดแข่งขันท่องพุทธวจน ปีที่ ๒  
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มเครือข่ายฯกลุ่มที่ ๕
นายสมมาตร ชิตญาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการ
เปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ ๕ ณ โรงเรียน
คลองห้า(พฤกษชัฏราษำร์บำรุง) เมื่อวันที่ ๒๕กรกฎาคม ๒๕๕๗

คัดเลือกโรงเรียนรับอุปกรณ์กีฬา
นายวิโรจน์ ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับอุปกรณ์กีฬา
จากมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ (ระดับจังหวัด)
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้าง สพป.ปทุมธานี เขต ๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การก่อสร้างอาคาร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๓กรกฎาคม ๒๕๕๗

คัดเลือกโรงเรียนรับอุปกรณ์กีฬา
นายวิโรจน์ ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับอุปกรณ์กีฬา
จากมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
การคัดเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนิเทศการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เพื่อสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ ด้าน ๑.ด้านปฐมวัย ๒.ด้านการพัฒนาขั้นพื้นฐาน ๓.ด้านวิจัย
และประเมินผล ๔.ด้านบริหารการศึกษา ๕.ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ณ ห้องประชุมสพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

จัดสรร งปม.โรงเรียนดีศรีตำบล 
นายวิรัช  ฐิติรัตนมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการ
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนดีศรีตำบล
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ
นายสมชาย อัชฌากุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
เตรียมการประชุมเสริมสร้างศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จัดประชุม
เตรียมงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือกับบทบาทการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษาในบทบาทผู้บังคับบัญชาลูกเสือกับการสร้าง-
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานในการ
เปิดการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สำหรับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

อัลบั้มภาพทั้งหมด
: : ข่าวประจำวัน

 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

D.A.R.E
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศให้การต้อนรับวิทยากรจากสถานีตำรวจ
ภูธรคลองห้า กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
ที่มาทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน(D.A.R.E) ณ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

รับทุนการศึกษา
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศ พร้อมคณะครูนำนักเรียนเดินทางไปรับทุน
การศึกษาจากเลขานุการสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

พลิกฟื้นวิถีไทยร่วมใจลงแรงทำนาดำ
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ได้จัดกิจกรรมโครงการ
“บริดจสโตนพลิกฟื้นวิถีไทยร่วมใจลงแรงทำนาดำ
โดยมีนายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
พิธีเปิด ณ ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

โรงเรียนวัดเปรมประชากร รับรางวัล “สุดยอด
โรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด(ภาคกลาง)”
พร้อมเงินรางวัลจำนวน 250,000 บาท  ณ โรงแรม
เซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลพลาซา ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  

พัฒนาครูโดยใช้ศิลปะบูรณาการส่งเสริมการอ่าน
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การใช้ศิลปะบูรณาการส่งเสริมการอ่านภาษาไทย
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพที่ ๘
ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.

 
: : แนะนำ Link สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

: : มุมการศึกษา.
 
: : ศูนย์ปฏิบัติการ
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔