......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......
นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

: : เกี่ยวกับเขต
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
: : เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
: : ผู้บริหารโรงเรียน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
: : บุคลากรในกลุ่มงาน
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
: : ข้อมูลข่าวสาร
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในฝัน
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


: : ข่าวจากโรงเรียน
รับสมัครพนักงานราชกา
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศสอบราคา
: : รายงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
: : ผลงานทางวิชาการ
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
: : งานควบคุมภายใน
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

การเสวนาทิศทางการศึกษา จ.ปทุมธานี
นายสมชาย อัชฌากุล ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
เป็นประธานเปิดการเสวนาทิศทางการจัดการศึกษา
จ.ปทุมธานีโดยมี ดร.พลสัณห์ โพธิ์ศรีทอง เป็นวิทยากร
ผู้ให้ความรู้ พร้อมนี้นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต ๑ ร่วมในการเสวนาครั้งนี้ ณ โรงแรม ปทุมธานี
เพลส จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๘สิงหาคม ๒๕๕๗

Eco - School
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดเวทีสัมมนา
ปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานด้านการ
จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Eco-School) ณ โรงเรียนอนุบาล
ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี  เมื่อวันที่  ๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๗

ประชุมเชิงปฏิบัติการงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นายวิรัช  ฐิติรัตนมงคล  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา โดยการสร้างภูมิ
คุ้มกันทางสังคม  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยี
ปทุมธานี  อำเภอเมืองปทุมธานี  เมื่อวันที่  ๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๗

เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ปี ’๕๗
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
เตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา
๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาดำเนินการกำหนดตารางการแข่งขัน
ตามกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเรื่องงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑

พิจารณาหลักสูตร 
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการตรวจและพิจารณาการอนุญาตจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

พิจารณาสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น
นายวิรัช  ฐิติรัตนมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วม
พิจารณา ดังนี้ ๑.สถานศึกษา จำนวน ๗ แห่ง ๒.ผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน ๔ คน ๓.กลุ่มครู/อาจารย์ จำนวน ๕ คน
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
นายแสนยา สามไชย (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประธานในการประชุม
อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๑
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

สถานศึกษาสีขาว
นายวิโรจน์ ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานป้องกัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(สถานศึกษาสีขาว) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล
ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

รับการติดตามฯ ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติการ สพฐ.
นายดำรง พลโภชน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.
พร้อมด้วยคณะ ได้ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำ
การดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติการ และ
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สพป.ปทุมธานี เขต ๑ และ สพม.๔
ณ ห้องประชุม สพม.๔ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

พิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน/นวัตกรรมฯ
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑เป็นประธานการประชุม
การพิจารณาคัดเลือกผลการปฏิบัติงาน/นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน
จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติหน้าที่เป็นรูปธรรมโดย
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ ๑-๑๐
ส่งผลการปฏิบัติงานฯ เข้าร่วมการพิจารณาเพื่อนำส่ง สพฐ. ต่อไป
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
การบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)
นายวิรัช  ฐิติรัตนมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑เป็นประธานเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา
(Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา โดยจัดอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
จำนวน ๑๖๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมบวรธรรมกิจวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๒สิงหาคม ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

อัลบั้มภาพทั้งหมด
: : ข่าวประจำวัน

 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

D.A.R.E
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศให้การต้อนรับวิทยากรจากสถานีตำรวจ
ภูธรคลองห้า กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
ที่มาทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน(D.A.R.E) ณ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

รับทุนการศึกษา
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศ พร้อมคณะครูนำนักเรียนเดินทางไปรับทุน
การศึกษาจากเลขานุการสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

พลิกฟื้นวิถีไทยร่วมใจลงแรงทำนาดำ
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ได้จัดกิจกรรมโครงการ
“บริดจสโตนพลิกฟื้นวิถีไทยร่วมใจลงแรงทำนาดำ
โดยมีนายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
พิธีเปิด ณ ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

โรงเรียนวัดเปรมประชากร รับรางวัล “สุดยอด
โรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด(ภาคกลาง)”
พร้อมเงินรางวัลจำนวน 250,000 บาท  ณ โรงแรม
เซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลพลาซา ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  

พัฒนาครูโดยใช้ศิลปะบูรณาการส่งเสริมการอ่าน
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การใช้ศิลปะบูรณาการส่งเสริมการอ่านภาษาไทย
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพที่ ๘
ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

 
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.

 
: : แนะนำ Link สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

: : มุมการศึกษา.
 
: : ศูนย์ปฏิบัติการ
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔