......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......

 


นายพัฒนะ งามสูงเนิน
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ค่านิยมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานเขต
โครงสร้างการบริหารงานของ สพป.ปท.๑
โครงสร้างบุคลากร สพป.ปทุมธานี เขต ๑
คู่มือสำหรับประชาชนตามพ.ร.บ.การ
.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สพป.ปท.๑
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
ปฏิทินปฏิบัติงาน รองผอ./ผอ.กลุ่ม
ทีมผู้บริหาร
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิด สพป.ปท. ๑
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ลูกจ้าง สพป.ปทุมธานี เขต ๑
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในสังกัด
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


รับสมัครพนักงานราชกา
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศสอบราคา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
ข้าราชการสังกัดอื่นๆ
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 
 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

ประชุมศึกษานิเทศก์
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประธานการประชุม
ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.
ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๙กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

บริการตรวจสภาพฯ จักรยานพระราชทาน
สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี (วิทยาลัยเทคนิค
ปทุมธานี) ได้ดำเนินการบริการตรวจสภาพ ดูแลและ
บำรุงรักษาจักรยานพระราชทาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ณ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานฯ
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และศึกษาดูงาน ณ สพป.ขอนแก่น เขต ๕  ระหว่างวันที่
๓-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ประชุมรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ประธานการประชุม
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องสโมสร สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
ครั้งที่ ๖๕ ณ หอประชุมสมภาพ คมสัน โรงเรียน
สตรีวิทยา ๒   เมื่อวันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

ประชุมกำหนดแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้ไปตรวจเยี่ยม
โรงเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและนักเรียน
ณ โรงเรียนวัดปทุมทอง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
รับมอบรถจักรยาน
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานรับมอบ
จักรยาน จากมูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย เพื่อมอบให้แก่
โรงเรียน จำนวน ๑๕ โรงเรียน ๆ ละ ๑๐ คัน ตามวัตถุประสงค์
ของมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา วัฒนธรรมการพิทักษ์
และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ยากไร้และ
ประสบภัยฯ ณ โรงเรียนคลองลาดช้าง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

เปิดรั้วโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานงาน
“เปิดรั้วโรงเรียน Anubanpathumthani Open House ๒๐๑๖”
เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจน
การแสดงศักยภาพของนักเรียนในการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทั้งระดับปฐมวัยและประถมศึกษาณ โรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙

เปิดการอบรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑เป็นประธาน
เปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ และ
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา(PEER Center)
ณ โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
อัลบั้มภาพทั้งหมด

: : ข่าวประจำวัน


 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม รับการตรวจเยี่ยมจาก
นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมีนายอรุณ พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม ครู และนักเรียน
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รับการประเมินฯ
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)รับการ
ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่บริหาร
จัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๘

ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) จัด
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐
พรรษา ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากร
ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

 


นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการ กพฐ.

 
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

ภาษาต่างประเทศ
 
ห้องเรียนออนไลน์
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมธานี - สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔