......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......

 


นายพัฒนะ งามสูงเนิน
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ค่านิยมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานเขต
โครงสร้างการบริหารงานของ สพป.ปท.๑
โครงสร้างบุคลากร สพป.ปทุมธานี เขต ๑
คู่มือสำหรับประชาชนตามพ.ร.บ.การ
.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สพป.ปท.๑
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
ปฏิทินปฏิบัติงาน รองผอ./ผอ.กลุ่ม
ทีมผู้บริหาร
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิด สพป.ปท. ๑
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ลูกจ้าง สพป.ปทุมธานี เขต ๑
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในสังกัด
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


รับสมัครพนักงานราชกา
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศสอบราคา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
ข้าราชการสังกัดอื่นๆ
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ กำหนดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

พิจารณาผู้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายพัฒนะ งามสูงเนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และศึกษานิเทศก์ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และเงินช่วยเหลือฯ
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 นายสุรชัย ขันอาสา
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี(ประธานคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี) เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี(กศจ.)
ครั้งที่ 4/2559 โดยนายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1(ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี)
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สพป.ปทุมธานี เขต 1
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ร่วมประชุมสรุปการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
เมื่อวันที่ 25พฤษภาคม 2559 นายพัฒนะ งามสูงเนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1  ร่วมประชุมสรุปการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ 5 ชั้น แบบพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ประชุมพิจารณาคัดเลือก โครงการคูปองพัฒนาครู
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายสมบัติ จันทร์มีชัย
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม-
ศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณา
คัดเลือก “โครงการคูปองพัฒนาครู ประจำปีงบประมาณ
2559” ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปทุมธานี เขต 1 ถ.ปทุมธานี-
สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทย
แบบบูรณาการ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายพัฒนะ งามสูงเนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนและ
ปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณษการ” ผ่านระบบ Video
Conference ของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุม
มังคลปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
ประชุมระดมความคิดเห็นการับนักเรียน
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายวิโรจน์ ผลแย้ม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นประธาน
การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม 2
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ถ.ปทุมธานี-สามโคก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายพัฒนะ งามสูงเนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งมอบนโยบายในการบริหาร
จัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหารและคณะครู ณ โรงเรียน
วัดบางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
พิจารณาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายพัฒนะ งามสูงเนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ณ ห้องสโมสร สพป.ปทุมธานี เขต 1 ถ.ปทุมธานี-สามโคก
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นายพัฒนะ งามสูงเนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งมอบนโยบายในการบริหาร
จัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหารและคณะครู ณ โรงเรียนวัดสว่างภพ
และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายพัฒนะ งามสูงเนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 พร้อมคณะได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน
อนุบาลปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
อัลบั้มภาพทั้งหมด

: : ข่าวประจำวัน


 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม รับการตรวจเยี่ยมจาก
นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมีนายอรุณ พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม ครู และนักเรียน
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รับการประเมินฯ
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)รับการ
ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่บริหาร
จัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

 


นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการ กพฐ.

 
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

ภาษาต่างประเทศ
 
ห้องเรียนออนไลน์
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมธานี - สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔