......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
ปฏิทินปฏิบัติงาน รองผอ./ผอ.กลุ่ม
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิด สพป.ปท. ๑
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในฝัน
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


รับสมัครพนักงานราชกา
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศสอบราคา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
ข้าราชการสังกัดอื่นๆ
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

รับมอบพื้นสนาม ห้องส้วม และเขื่อน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการรับมอบ
พื้นสนามคอนกรีต ห้องส้วม และเขื่อนริมคลอง จากสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับกองทุน “ตลาดร่วมใจ
ช่วยภัยน้ำท่วม” ได้จัดโครงการคืนโรงเรียนให้ลูกหลาน
สานสัมพันธ์ชุมชน เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียน
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี พ.ศ.๒๕๕๔
ณ โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

ประชุมจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
ณ ห้องสโมสร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

วางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
นายชาญ พวงเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปทุมธานี เป็นประธานร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์
และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
ณ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ อำเภอเมืองปทุมธานี 
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑เป็นประธานกล่าวเปิด
การการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-
สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

ประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ กลุ่มที่ ๘
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดและ
บรรยายพิเศษ การประชุมกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ ๘ ณ โรงเรียน
ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล) อ.ลาดหลุมแก้ว
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

ประธานกล่าวปิดการอบรม “หลักสูตรการเป็นพิธีกร”
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานกล่าวปิดและ
มอบเกียรติบัตรและวุฒิบัตร แก่วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม
“หลักสูตรการเป็นพิธีกร” ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
นางระพีพรรณ เอกสุภาพรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประธาน
ในการประชุม อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  เขต ๑ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ณ ห้องสโมสรสพป.
ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานีเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

ประชุมพิจารณาตำแหน่งบุคลากร ๓๘ ค(๒)
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
พิจารณาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษา ตามมาตรา๓๘ ค(๒) ณ ห้องสโมสร สพป.
ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

คารวะ นายอภิชาต จีระวุฒิ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วย คณะข้าราชการ
เข้าคารวะและร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด
นายอภิชาติ จีระวุฒิ ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี
ณ วัดบ้านกลิ้ง ต.บางประแดง อ.บางปะอิน จ.พระนคร-
ศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

อบรม “หลักสูตรการเป็นพิธีกร”
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม
“หลักสูตรการเป็นพิธีกร”  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรด้านการเป็นพิธีกร จึงได้จัดทำโครงการ
อบรมหลักสูตรการเป็นพิธีกรขึ้นเพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิค
การเป็นพิธีกร และการฝึกปฏิบัติทำหน้าที่พิธีกรในงานต่าง ๆ
ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ต.บางปรอก อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
อัลบั้มภาพทั้งหมด
 

: : ข่าวประจำวัน


 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) จัด
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐
พรรษา ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากร
ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) จัดกิจกรรม
ตลาดนัดนักเรียนวิถีมุสลิม ชิมอาหารฮาลาน
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง โดยมีชุมชนเป็นต้นแบบให้เกิด
การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์
และประเมินผล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ทำความดีคืนสู่สังคม
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำนักเรียน
โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ. และชุมนุมยุวชนตำรวจ สพฐ.
ครั้งที่ ๑ "ทำความดีคืนสู่สังคม" ร่วมพัฒนาโรงเรียน
วัดท้ายเกาะ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่า
ของตนเอง มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
นายสุชาติ แก้วฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐวิทยา ๖๙
(คลองหลวง) พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมงาน
มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่ม
เจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน)
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

ลงนามถวายพระพร
นางสาวจิตติภรณ์ เอื้อใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) นำคณะครูและนักเรียน
ในโครงการนำร่องห้องเรียนอุ่นใจ ต้านภัยยาเสพติด
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ พร้อมร่วม
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

งานมหัศจรรย์แห่งต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน
โรงเรียนวัดเปรมประชากรจัดงานมหัศจรรย์แห่งต้นไม้
เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย
โดยมีนายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนวัดเปรมประชากรและประชาชนร่วมงาน
เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

 ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.

 
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

ภาษาต่างประเทศ
 
ห้องเรียนออนไลน์
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมธานี - สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔