......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......

 


นายพัฒนะ งามสูงเนิน
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
ปฏิทินปฏิบัติงาน รองผอ./ผอ.กลุ่ม
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิด สพป.ปท. ๑
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สพป.ปท.๑
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ลูกจ้าง สพป.ปทุมธานี เขต ๑
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในสังกัด
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


รับสมัครพนักงานราชกา
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศสอบราคา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
ข้าราชการสังกัดอื่นๆ
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

ตรวจความพร้อมการคัดเลือกครูผู้ช่วย
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ให้การต้อนรับ
นายอนุศักดิ์ อายุวัฒนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการ
จัดการศึกษา ประธานตรวจเยี่ยมสนามสอบ เขตตรวจ
ราชการที่ ๔ และตรวจเยี่ยมคณะกรรมการออกข้อสอบ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปีพุทธศักราช
๒๕๕๘ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ­๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้ช่วย
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๒ ปีพุทธศักราช
๒๕๕๘ ณ ห้องสโมสร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ­๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รับคณะศึกษาดูงาน
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ
โรงเรียน ข้าราชการครู ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหันคา
พิทยาคม จ.ชัยนาท นำโดยนายสัมฤทธิ์ รงค์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน
เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ­๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบครูผู้ช่วย
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบการคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความ
จำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ­๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.ปทุมธานี
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และรับมอบประกาศเกียรติคุณ
ตามโครงการ “สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลังของส่วนราชการ “ ผ่านเกณฑ์
การประเมินผลการดำเนินงาน ๔ มิติ ระดับดีเลิศ
ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น ๕ ศาลากลาง จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ­๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

มอบนโยบาย
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑เป็นประธาน
การประชุมรองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการ
และลูกจ้างฯ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม ๑
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ­๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
แสดงความยินดี
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นำโดยนายกฤษณะ
เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ แสดงความยินดีกับนายพัฒนะ
งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ในโอกาสเดินทางมารับ
ตำแหน่งใหม่ ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ผู้อำนวยการ
ลูกเสือจังหวัดปทุมธานี) เป็นประธานในพิธี“วันสมเด็จ
พระมหาธีรราชเจ้า” จังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๕๘
เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต แห่งพระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิด
ลูกเสือไทย โดยมีนายวิโรจน์ ผลแย้ม รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นผู้รายงานการจัดงานครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมวิไล
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
นางระพีพรรณ เอกสุภาพรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประธาน
การประชุม อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  เขต ๑ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ณ ห้องสโมสร
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานีเมื่อวันที่ ๒๔พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายฯ เพื่อเตรียมจัดงาน
“มหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ธันวาคม ๒๕๕๘” ณ ห้องสโมสร สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ­๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
อัลบั้มภาพทั้งหมด

: : ข่าวประจำวัน


 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม รับการตรวจเยี่ยมจาก
นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมีนายอรุณ พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม ครู และนักเรียน
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รับการประเมินฯ
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)รับการ
ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่บริหาร
จัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๘

ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) จัด
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐
พรรษา ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากร
ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

 


นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการ กพฐ.

 
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

ภาษาต่างประเทศ
 
ห้องเรียนออนไลน์
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมธานี - สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔