......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......
นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

: : เกี่ยวกับเขต
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
: : เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
: : ผู้บริหารโรงเรียน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
: : บุคลากรในกลุ่มงาน
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
: : ข้อมูลข่าวสาร
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในฝัน
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


: : ข่าวจากโรงเรียน
รับสมัครพนักงานราชกา
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศสอบราคา
: : รายงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
: : ผลงานทางวิชาการ
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
: : งานควบคุมภายใน
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 

 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

จากใจถึงใจ ด้วยสายใยความผูกพัน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
งานจากใจถึงใจ ด้วยสายใยความผูกพัน เพื่อแสดง
มุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก แด่ข้าราชการที่เกษียณ
อายุราชการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ ห้องสโมสร
สพป.ปทุมธานีเขต ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ตรวจความก้าวหน้าการตกแต่ง สพป.ปทุมธานี เขต ๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การตกแต่งอาคารปรับปรุงภูมิทัศน์  สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ณ สถานที่ก่อสร้างฯ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานีเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ
นายสมชาย อัชฌากุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
ประชุมผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ (ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑) เป็นประธาน
การประชุมผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อกับกิจการลูกเสือ-
ชาวบ้านจังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนวัดสะแก อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗
วันวานที่พากเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
งานวันวานที่พากเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิเพื่อแสดง
มุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก แด่นายยุทธนา สืบสิงห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗
วันวานที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานงานวันวาน
ที่พากเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เพื่อแสดงมุทิตาจิตและ
มอบของที่ระลึก แด่นายวัชรินทร์ บุญคำภา ผู้อำนวยการ
โรงเรียน และครูอุไร แสงเกร็ด ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗
เกษียณอายุราชการครูรัชนี จูฉิม
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานงานวันเข้าสู่
เส้นชัย วัยเกษียณครูรัชนี จูฉิม ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

ตลาดนัดวิชาการ
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็น
ประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ โรงเรียน
วัดบ้านพร้าวใน  โดยมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานของ
นักเรียน การนำเสนอนวัตกรรมของครู เพื่อใช้เป็นสื่อ
ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกทักษะนักเรียนฯ
ณ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

มอบอุปกรณ์กีฬา
มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย มอบอุปกรณ์กีฬา
เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านอุปกรณ์การศึกษาให้กับ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จำนวน ๓๗ โรงเรียน 
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

ตรวจความก้าวหน้าการตกแต่งสพป.ปทุมธานี เขต ๑
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การตกแต่งอาคารสพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
อัลบั้มภาพทั้งหมด
 

: : ข่าวประจำวัน

 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศ ได้ประสานขอความอนุเคราะห์กองพัน
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ นครราชสีมา
ที่มาปฏิบัติราชการที่จังหวัดปทุมธานี  พัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ เมื่อวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๗ 

D.A.R.E
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศให้การต้อนรับวิทยากรจากสถานีตำรวจ
ภูธรคลองห้า กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
ที่มาทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน(D.A.R.E) ณ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

รับทุนการศึกษา
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศ พร้อมคณะครูนำนักเรียนเดินทางไปรับทุน
การศึกษาจากเลขานุการสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

พลิกฟื้นวิถีไทยร่วมใจลงแรงทำนาดำ
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ได้จัดกิจกรรมโครงการ
“บริดจสโตนพลิกฟื้นวิถีไทยร่วมใจลงแรงทำนาดำ
โดยมีนายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
พิธีเปิด ณ ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

โรงเรียนวัดเปรมประชากร รับรางวัล “สุดยอด
โรงเรียนลดใช้พลังงานระดับจังหวัด(ภาคกลาง)”
พร้อมเงินรางวัลจำนวน 250,000 บาท  ณ โรงแรม
เซนทารา แกรนด์ แอท เซนทรัลพลาซา ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗  

 
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.

 
: : แนะนำ Link สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

: : มุมการศึกษา.
 
: : ศูนย์ปฏิบัติการ
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔