......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
ปฏิทินปฏิบัติงาน รองผอ./ผอ.กลุ่ม
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิด สพป.ปท. ๑
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในฝัน
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
ข้าราชการสังกัดอื่นๆ
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 
 
 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมพิธี
เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

อบรมครูแกนนำ PISA
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานเปิดการอบรมครูแกนนำ เรื่อง การอ่าน
รู้เรื่องและการสื่อสารได้ตามแนวทางประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ  (PISA) ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ธันวาคม ๒๕๕๗

พบครูบรรจุใหม่
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ครูบรรจุใหม่
ก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองย้ายครูสายผู้สอน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองย้ายข้าราชการครู(สายผู้สอน)
ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗
เยี่ยมค่ายอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรม
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เยี่ยมค่ายอบรมพัฒนาโครงงาน
คุณธรรม“เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระดับภูมิภาค(ค่ายที่ ๓)จำนวน ๔๐ เขตโดยมีพ.อ.พิเศษวีระชาติ
ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมเป็นเกียรติในการเยี่ยมค่ายครั้งนี้ ณ วัดป่าเจริญราช อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

ค่ายอบรมพัฒนาโครงงานคุณธรรม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เป็นเจ้าภาพจัดค่ายอบรม
พัฒนาโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทำดี
ถวายในหลวง” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับภูมิภาค
(ค่ายที่ ๓)จำนวน ๔๐ เขต ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐
ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีนายเสริมปัญญา เทียมวัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิด ณ วัดป่าเจริญราช
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมการประชุมและตรวจพื้นที่
เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเปิด
อาคารพระราชทาน ๙ ซึ่งเป็นอาคารเรียนโรงเรียนวัดฉาง
และไปทรงเปิดอาคารพระราชทาน ๑๑ ซึ่งเป็นอาคารโรงอาหาร
โรงเรียนวัดชินวราราม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดชินวราราม
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
อวยพรวันคล้ายวันเกิด
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ พร้อมคณะข้าราชการ สพป.
ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ณ บ้านพัก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม  ๒๕๕๗
ก่อสร้างหอพระหลวงปู่ทวด
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมหารือการก่อสร้างหอพระ
เพื่อเป็นแท่นประดิษฐานหลวงปู่ทวด ณ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ถ.ปทุมธานี-สามโคก
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
การดำเนินงานโครงการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ร่วมการติดตามตรวจสอบ
การดำเนินงานโครงการรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
ซึ่งมีนางสาวรุ้งทิพย์ เมืองโครต  นางภัทราภรณ์ พัตรสงวน
ผู้แทนจากกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกรม เข้าตรวจสอบ
การดำเนินงาน โดยมีโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์,
วัดนาวง และโรงเรียนคลองบ้านพร้าว นำกิจกรรมและผลงาน
ให้เยี่ยมชม ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
อัลบั้มภาพทั้งหมด
 

: : ข่าวประจำวัน

 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

งานมหัศจรรย์แห่งต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน
โรงเรียนวัดเปรมประชากรจัดงานมหัศจรรย์แห่งต้นไม้
เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย
โดยมีนายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนวัดเปรมประชากรและประชาชนร่วมงาน
เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ลงนามถวายพระพร
นายประวัติพงษ์ รอดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเนกขัมมาราม นำคณะครู ผู้แทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ พร้อม
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และขอให้พระองค์ทรงมี
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงหายจากพระอาการประชวร
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

Road Safety Education Project
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) รับมอบทุน
การดำเนินโครงการและจักรยานบริดจสโตน
ตามโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัย
ในทุกการเดินทาง  ณ สนามทดสอบไทยบริดจสโตน
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ลงทุนอย่างไรให้ชนะเงินเฟ้อ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง
“Smart Spending ….Smart Saving”
ณ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) อำเภอ
คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่
๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศ ได้ประสานขอความอนุเคราะห์กองพัน
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ นครราชสีมา
ที่มาปฏิบัติราชการที่จังหวัดปทุมธานี  พัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ เมื่อวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๗ 

D.A.R.E
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศให้การต้อนรับวิทยากรจากสถานีตำรวจ
ภูธรคลองห้า กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
ที่มาทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน(D.A.R.E) ณ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

รับทุนการศึกษา
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศ พร้อมคณะครูนำนักเรียนเดินทางไปรับทุน
การศึกษาจากเลขานุการสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

พลิกฟื้นวิถีไทยร่วมใจลงแรงทำนาดำ
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ได้จัดกิจกรรมโครงการ
“บริดจสโตนพลิกฟื้นวิถีไทยร่วมใจลงแรงทำนาดำ
โดยมีนายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
พิธีเปิด ณ ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

 ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.

 
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

 
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมธานี - สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔