......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......
นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในฝัน
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
ข้าราชการสังกัดอื่นๆ
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลา
คณะข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดรัชสมัย ได้ทรง
บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติไทยอย่างใหญ่หลวง  ณ สนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนไทย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมนำทีมคณะนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
(การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา)
ณ เมืองลัคเนา สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒
ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ท่าอากาศญาณสุวรรณภูมิ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
ตรวจความก้าวหน้าการตกแต่ง สพป.ปทุมธานี เขต ๑
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์  สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ณ สถานที่ก่อสร้างฯ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
ตรวจความก้าวหน้าการตกแต่ง สพป.ปทุมธานี เขต ๑
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า
การตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์  สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ณ สถานที่ก่อสร้างฯ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
กรีนกล้าท้าโลกร้อน และโครงการสวนพฤกษศาสตร์
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในการ
เปิดและปลูกต้นไม้ในโครงการกรีนกล้าท้าโลกร้อนและ
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ ของโรงเรียนวัดชินวราราม
โดยนายวินชัย อุยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานเปิดในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗
ตรวจความก้าวหน้าการตกแต่ง สพป.ปทุมธานี เขต ๑
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการตกแต่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ สถานที่ก่อสร้างฯ ถ.ปทุมธานี-
สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
นายกำจัด  คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑  ปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกงาน สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  ที่มาฝึกงานกลุ่มต่างๆ ใน
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จำนวน ๑๕ คน โดยให้ข้อคิด
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานกับนักศึกษาดังกล่าว
ณ ห้องประชุม สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗

ลงนามถวายพระพร
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ นำคณะ
ข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา  ทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายแจกันดอกไม้สด และกระเช้าขนมไทย พร้อมร่วม
ลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และ
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว  ณ ศาลาศิริราช
๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช  เมื่อวันที่ ๙  ตุลาคม ๒๕๕๗

ประเมินคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบฯ
นายวิโรจน์  ผลแย้ม  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
ได้ออกประเมินและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
เกี่ยวกับการจัดคุณภาพและโภชนาการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  ณ โรงเรียน
ชุมชนวัดบางกะดี  อำเภอเมืองปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
อัลบั้มภาพทั้งหมด
 

: : ข่าวประจำวัน

 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

ลงทุนอย่างไรให้ชนะเงินเฟ้อ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง
“Smart Spending ….Smart Saving”
ณ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) อำเภอ
คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่
๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศ ได้ประสานขอความอนุเคราะห์กองพัน
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ นครราชสีมา
ที่มาปฏิบัติราชการที่จังหวัดปทุมธานี  พัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ เมื่อวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๗ 

D.A.R.E
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศให้การต้อนรับวิทยากรจากสถานีตำรวจ
ภูธรคลองห้า กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี
ที่มาทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน(D.A.R.E) ณ โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

รับทุนการศึกษา
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศ พร้อมคณะครูนำนักเรียนเดินทางไปรับทุน
การศึกษาจากเลขานุการสาขาสมาคมผู้สูงอายุแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำจังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗

พลิกฟื้นวิถีไทยร่วมใจลงแรงทำนาดำ
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ ได้จัดกิจกรรมโครงการ
“บริดจสโตนพลิกฟื้นวิถีไทยร่วมใจลงแรงทำนาดำ
โดยมีนายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
พิธีเปิด ณ ร.ร.ชุมชนวัดหน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

 
ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.

 
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

 
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔