......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......

 


นายพัฒนะ งามสูงเนิน
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
ค่านิยมองค์กร
มาตรฐานการปฏิบัติงานสำนักงานเขต
โครงสร้างการบริหารงานของ สพป.ปท.๑
โครงสร้างบุคลากร สพป.ปทุมธานี เขต ๑
คู่มือสำหรับประชาชนตามพ.ร.บ.การ
.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สพป.ปท.๑
ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
ปฏิทินปฏิบัติงาน รองผอ./ผอ.กลุ่ม
ทีมผู้บริหาร
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิด สพป.ปท. ๑
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ลูกจ้าง สพป.ปทุมธานี เขต ๑
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในสังกัด
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


รับสมัครพนักงานราชกา
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศสอบราคา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
ข้าราชการสังกัดอื่นๆ
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 
 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

ประชุมรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุม 2
สพป.ปทุมธานี เขต 1 ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผอ.สพป.
ปทุมธานีเขต 1 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จ.ปทุมธานี
ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลาง จ.ปทุมธานี
โดยมีนายสุรชัย ขันอาสา ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุม
ซึ่งก่อนวาระการประชุมมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน
ที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมมากกว่า 5% ในการสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2558 จำนวน 66 โรงเรียน
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปทุมธานี(ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
ปทุมธานี) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดปทุมธานี(กศจ.) ครั้งที่ 2/2559 โดยนายพัฒนะ งามสูงเนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต 1(ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี) ณ ห้องประชุม 2
ชั้น 3 สพป.ปทุมธานี เขต 1 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ประชุมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(SchoolMIS)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน ด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษาในการพัฒนาการจัดการศึกษา
และฝึกปฏิบัติการกรอกข้อมูลพื้นฐานผลการเรียนของนักเรียน
ด้วยโปรแกรมระบบสารสนเทศสถานศึกษา(SchoolMIS)
ณ ห้องประชุม 1 สพป.ปทุมธานี เขต 1 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมพิธี “วันคล้ายวัน
สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
วางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อร่วมรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย  ณ อาคาร
ศาลารักษ์ปุทม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

มอบนโยบายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดพร้อมมอบนโยบายและ
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายตามมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลตามโครงการยกระดับศักยภาพ
หมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง
ประชารัฐให้แก่ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ
โดยนายพัฒนะ งามสูงเนินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้
ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
เป็นประธานปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร
ผู้ผ่านกาารอบรมโครงการคุ้มครองและพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

อบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 นายพัฒนะ งามสูงเนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ
การอบรมโครงการคุ้มครองและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ปทุมธานี เขต 1
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ร.ร.ขนาดเล็กฯ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 นายพัฒนะ งามสูงเนิน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
นิเทศ กำกับ ติดตามและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ห้องประชุม 2
สพป.ปทุมธานี เขต 1 อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
โต้วาทีภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 นายพิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธาน
เปิดการการอบรมปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมโต้วาทีภาษา
อังกฤษ ระดับเบื้องต้น สู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
(Building Skill for Debate) ให้แก่ครูประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2559 โดย
นายพัฒนะ งามสูงเนิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ โรงแรมปทุมธานี เพลส อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
อัลบั้มภาพทั้งหมด

: : ข่าวประจำวัน


 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม รับการตรวจเยี่ยมจาก
นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมีนายอรุณ พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม ครู และนักเรียน
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รับการประเมินฯ
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)รับการ
ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่บริหาร
จัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

 


นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการ กพฐ.

 
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

ภาษาต่างประเทศ
 
ห้องเรียนออนไลน์
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมธานี - สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔