......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
ปฏิทินปฏิบัติงาน รองผอ./ผอ.กลุ่ม
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิด สพป.ปท. ๑
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในฝัน
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


รับสมัครพนักงานราชกา
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศสอบราคา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
ข้าราชการสังกัดอื่นๆ
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

ลูกเสือต้านยาเสพติด
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ร่วมกับ สพป.ปทุมธานี เขต ๒
และ สพม. เขต ๔ จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด ปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๘ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมกันต้านภัยยาเสพติด
ในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดป่างื้ว อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี

อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม
โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี
ตามนโยบายเด็กนักเรียนชั้น ป.๑ เมื่อเรียนจบ ป.๑
ต้องอ่านออกเขียนได้ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๕๘ โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ จุดคือ โรงเรียน
คลองบ้านพร้าว อำเภอสามโคก และโรงเรียน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ อำเภอคลองหลวง

อบรมเชิงปฏิบัติการงานทะเบียน (ปพ.)
นายวิโรจน์ ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมจัดทำเอกสาร
งานทะเบียนและหลักฐานการจบการศึกษา หลักสูตร
พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปพ.๑ปพ.๒ และ ปพ.๓) ณ ห้องประชุม ๑
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประกวดแถวลูกเสือ
นายวิโรจน์ ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ
เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม
โรงเรียนวัดบางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลฯ
นายประพฤทธิ์  บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของครุสภา ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ณ ห้องสโมสร สพป.
ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ
นายสมชาย อัชฌากุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถม-
ศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องสโมสร
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประเมินปรับระดับลูกจ้างประจำ
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานการประชุมประเมินการปรับระดับ
ลูกจ้างประจำ  เพื่อขอปรับระดับชั้นงานและ
เปลี่ยนสายงาน จำนวน ๓ ราย ณ ห้องสโมสร
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก
ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียน
นายวิโรจน์  ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อสรุปผลการประชุมส่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

พิจารณาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
นายวิโรจน์  ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมพิจารณาแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
นายวิโรจน์  ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
อัลบั้มภาพทั้งหมด
 

: : ข่าวประจำวัน


 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) จัด
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐
พรรษา ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากร
ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) จัดกิจกรรม
ตลาดนัดนักเรียนวิถีมุสลิม ชิมอาหารฮาลาน
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง โดยมีชุมชนเป็นต้นแบบให้เกิด
การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์
และประเมินผล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ทำความดีคืนสู่สังคม
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำนักเรียน
โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ. และชุมนุมยุวชนตำรวจ สพฐ.
ครั้งที่ ๑ "ทำความดีคืนสู่สังคม" ร่วมพัฒนาโรงเรียน
วัดท้ายเกาะ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่า
ของตนเอง มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
นายสุชาติ แก้วฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐวิทยา ๖๙
(คลองหลวง) พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมงาน
มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่ม
เจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน)
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

ลงนามถวายพระพร
นางสาวจิตติภรณ์ เอื้อใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) นำคณะครูและนักเรียน
ในโครงการนำร่องห้องเรียนอุ่นใจ ต้านภัยยาเสพติด
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ พร้อมร่วม
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

งานมหัศจรรย์แห่งต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน
โรงเรียนวัดเปรมประชากรจัดงานมหัศจรรย์แห่งต้นไม้
เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย
โดยมีนายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนวัดเปรมประชากรและประชาชนร่วมงาน
เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ลงนามถวายพระพร
นายประวัติพงษ์ รอดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเนกขัมมาราม นำคณะครู ผู้แทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ พร้อม
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และขอให้พระองค์ทรงมี
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงหายจากพระอาการประชวร
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

Road Safety Education Project
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) รับมอบทุน
การดำเนินโครงการและจักรยานบริดจสโตน
ตามโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัย
ในทุกการเดินทาง  ณ สนามทดสอบไทยบริดจสโตน
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.

 
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

ภาษาต่างประเทศ
 
ห้องเรียนออนไลน์
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมธานี - สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔