......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......

 


นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
ปฏิทินปฏิบัติงาน รองผอ./ผอ.กลุ่ม
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิด สพป.ปท. ๑
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในสังกัด
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


รับสมัครพนักงานราชกา
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศสอบราคา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
ข้าราชการสังกัดอื่นๆ
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘

ปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานปิดการอบรม
หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมอบวุฒิบัตร
ให้ผู้เข้ารับการอบรม  ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

ประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

อบรมเจ้าหน้าที่ฯ ความประพฤตินักเรียน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม
หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม
ถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
ประชุมสัมมนาโครงการบริหารงานบุคคลทั้ง ๓ องค์คณะ
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา
โครงการสัมมนาทั้ง ๓ องค์คณะ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
ประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา คณะอนุกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมีนายกำจัด
คงหนู ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม
บ้านทิพย์สวนทอง รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
นางระพีพรรณ เอกสุภาพรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประธาน
การประชุม อ.ค.ก.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  เขต ๑ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ ณ ห้องสโมสร
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก
อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

ประชุมโครงการถอดแบบประสบการณ์วิชาชีพครู
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เพื่อ
ปรึกษาหารือการดำเนินการโครงการถอดแบบประสบการณ์
วิชาชีพครู ณ ห้องสโมสร สพป.ปทุมธานี เขต ๑ อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
พิธีรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมพิธีรับตราพระราชทาน
“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ซึ่งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สพฐ. สสวท. สวทช.
อพวช. ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม IT
ADITORIUM องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.)
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ใน ศธภ.๔
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ในพื้นที่เขตตรวจราชการ
ของกระทรวงศึกษาธิการ(สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔)
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องสโมสร สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ถ.ปทุมธานี-สามโคก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ
นายสมชาย อัชฌากุล (ผู้ทรงคุณวุฒิ) เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๒ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-
สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
อบรมการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชั้นเรียนรายปีและ
แผนชั้นเรียนเต็มรูป  เพื่อรองรับการจัดทำแผนการรับนักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ปทุมธานี เขต ๑
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานีเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
อัลบั้มภาพทั้งหมด
 

: : ข่าวประจำวัน


 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

รับการตรวจเยี่ยมจากผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม รับการตรวจเยี่ยมจาก
นายอนันต์ ระงับทุกข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยมีนายอรุณ พรหมจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม ครู และนักเรียน
ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
รับการประเมินฯ
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)รับการ
ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาที่บริหาร
จัดการและดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น เพื่อรับรางวัลด้านระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๘

ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ 
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) จัด
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐
พรรษา ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากร
ป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) จัดกิจกรรม
ตลาดนัดนักเรียนวิถีมุสลิม ชิมอาหารฮาลาน
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง โดยมีชุมชนเป็นต้นแบบให้เกิด
การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์
และประเมินผล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ทำความดีคืนสู่สังคม
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำนักเรียน
โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ. และชุมนุมยุวชนตำรวจ สพฐ.
ครั้งที่ ๑ "ทำความดีคืนสู่สังคม" ร่วมพัฒนาโรงเรียน
วัดท้ายเกาะ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่า
ของตนเอง มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
นายสุชาติ แก้วฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐวิทยา ๖๙
(คลองหลวง) พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมงาน
มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่ม
เจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน)
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

 

 


ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.

 
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

ภาษาต่างประเทศ
 
ห้องเรียนออนไลน์
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมธานี - สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔