......ยินดีต้อนรับ ผู้เข้าเยี่ยมชมข่าวสารการศึกษาของ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ "Best Education Service & Happy Working Area". .......นายกำจัด คงหนู
ผู้อำนวยการ สพป.ปทุมธานี เขต ๑

ปฏิทินปฏิบัติงานผู้อำนวยการ
เรื่องเล่าจากเจ้าพระยา
พบทีมผู้บริหาร
ปฏิทินปฏิบัติงาน รองผอ./ผอ.กลุ่ม
หนังสือที่ระลึกพิธีเปิด สพป.ปท. ๑
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานคึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
อำเภอเมืองปทุมธานี
อำเภอสามโคก
อำเภอคลองหลวง
อำเภอลาดหลุมแก้ว
อำนวยการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นโยบายและแผน
บริหารงานบุคคล
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๘
ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
คู่มือจัดทำแผนฯ สถานศึกษา
คู่มือจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลฯ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฯ
รายชื่อโรงเรียนดีศรีตำบล
รายชื่อโรงเรียนในฝัน
รายชื่อโรงเรียนเอกชน
แบบฟอร์มควบคุมภายใน CSA
 


รับสมัครพนักงานราชกา
รับสมัครครูอัตราจ้าง
ประกาศสอบราคา
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
 
ข้าราชการสังกัดสพป. ปทุมธานี เขต ๑
ข้าราชการสังกัดอื่นๆ
แนวทางการดำเนินงานคววบคุมภายใน
ระเบียบการควบคุมภายใน
ตัวอย่างการวิเคราะห์ CSA
การควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.
แนวทางการจัดทำรายงาน
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล
 
 
 
 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าว

ประชุมกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
นายกำจัด คงหนู ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลั่นกรอง
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการครู
และลูกจ้างประจำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ในสังกัด
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ ณ ห้องสโมสรสพป.ปทุมธานีเขต ๑
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๓๐มีนาคม ๒๕๕๘

ประชุมประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการครู
และลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ณ ห้องสโมสรสพป.ปทุมธานี เขต ๑
ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

พัฒนาครู สู่ชีวิตใหม่
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุม
สร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่
ซึ่งสมาคมพัฒนาครูไทยเป็นผู้ดำเนินการจัด ณ
โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘

มอบทุนการศึกษา
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
โครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทาน
อุปถัมภ์ทุนการศึกษาเยาวชนของชาติ ผู้ตั้งใจ
เรียนดี แต่ขัดสนทุนทรัพย์ ระดับประถมศึกษา
จำนวน ๑๐ ทุนๆละ ๓,๐๐๐ บาท
ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๗  มีนาคม
๒๕๕๘

“สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน”
นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติ
และลงนามลงนาม การแถลงข่าว โครงการ “สพฐ.
ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น” และพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตโดยมีนายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
ณ โรงแรมโนโวเทล อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี
จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘

สอบวัดและประเมินผลฯ
สพป.ปทุมธานี เขต ๑ จัดสอบวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ณ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๕๘

"ตะวันเรืองรอง พี่น้องผูกพัน"
นายวิโรจน์ ผลแย้ม รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
เป็นประธานกิจกรรมงาน “ตะวันเรืองรอง
พี่น้องผูกพัน” โดยมีวัตถุประสงค์สร้างขวัญ
กำลังใจ ให้นักเรียนมีความภาคภูมิ มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดตะวันเรือง  
เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
นายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑
ร่วมพิธีตัดปอยผมการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูรู้คุณ
มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคม
ณ โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง อ.เมืองปทุมธานี
จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘

เปิดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม นักเรียนชั้น ป.๔-๕
นายสมบัติ จันทร์มีชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ เป็นประธานการเปิดค่าย
ภาษาอังกฤษแบบเข้ม นักเรียนชั้น ป.๔-๕ ตามโครงการพัฒนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา 
นางระพีพรรณ เอกสุภาพรรณ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
ทำหน้าที่ประธานในการประชุม อ.ค.ก.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต ๑
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ณ ห้องสโมสร สพป.ปทุมธานี
เขต ๑ ถ.ปทุมธานี-สามโคก ต.บางปรอก อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา
อัลบั้มภาพทั้งหมด
 

: : ข่าวประจำวัน


 

: : ประมวลภาพกิจกรรมข่าวจากโรงเรียน

โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) จัดกิจกรรม
ตลาดนัดนักเรียนวิถีมุสลิม ชิมอาหารฮาลาน
สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้มี
โอกาสร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความ
สนใจของตนเอง โดยมีชุมชนเป็นต้นแบบให้เกิด
การเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์
และประเมินผล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘

ทำความดีคืนสู่สังคม
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำนักเรียน
โครงการยุวชนตำรวจ สพฐ. และชุมนุมยุวชนตำรวจ สพฐ.
ครั้งที่ ๑ "ทำความดีคืนสู่สังคม" ร่วมพัฒนาโรงเรียน
วัดท้ายเกาะ สพป.ปทุมธานี เขต ๑ เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่า
ของตนเอง มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๘
นายสุชาติ แก้วฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐวิทยา ๖๙
(คลองหลวง) พร้อมคณะครู และนักเรียน ร่วมงาน
มหกรรมภาพแห่งความสำเร็จ ไทยรัฐวิทยา กลุ่มลุ่ม
เจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน)
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

ลงนามถวายพระพร
นางสาวจิตติภรณ์ เอื้อใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) นำคณะครูและนักเรียน
ในโครงการนำร่องห้องเรียนอุ่นใจ ต้านภัยยาเสพติด
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ พร้อมร่วม
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

งานมหัศจรรย์แห่งต้นไม้ เทิดไท้องค์ราชัน
โรงเรียนวัดเปรมประชากรจัดงานมหัศจรรย์แห่งต้นไม้
เทิดไท้องค์ราชัน ครั้งที่ ๕ ซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย
โดยมีนายประพฤทธิ์ บุญอำไพ รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี
เขต ๑ เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนวัดเปรมประชากรและประชาชนร่วมงาน
เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

ลงนามถวายพระพร
นายประวัติพงษ์ รอดกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเนกขัมมาราม นำคณะครู ผู้แทนคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักเรียน
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ พร้อม
ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เพื่อแสดงความจงรักภักดี และขอให้พระองค์ทรงมี
พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงหายจากพระอาการประชวร
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

Road Safety Education Project
โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) รับมอบทุน
การดำเนินโครงการและจักรยานบริดจสโตน
ตามโครงการเสริมสร้างวินัยจราจรสู่ความปลอดภัย
ในทุกการเดินทาง  ณ สนามทดสอบไทยบริดจสโตน
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ลงทุนอย่างไรให้ชนะเงินเฟ้อ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)
ได้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง
“Smart Spending ….Smart Saving”
ณ โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) อำเภอ
คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่
๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ
ว่าที่ พันตรีจักรพงษ์ กองภา ผู้อำนวยการโรงเรียน
ลิ้นจี่อุทิศ ได้ประสานขอความอนุเคราะห์กองพัน
ทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๒ นครราชสีมา
ที่มาปฏิบัติราชการที่จังหวัดปทุมธานี  พัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ เมื่อวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๗ 

 ดร.กมล รอดคล้าย
เลขาธิการ กพฐ.

 
มุมศึกษานิเทศก์
จัดซิ้อจัดจ้าง สพฐ.
 

    dictionary online

ภาษาต่างประเทศ
 
ห้องเรียนออนไลน์
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (UTQ)
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. (DOC)
ศูนย์ปฏิบัติการ กพร. (VC)
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต ๑ ถนนปทุมธานี - สามโคก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๓๔๔๑๓,๕๙๓๓๖๒๗, ๕๘๑๖๐๔๗, ๕๘๑๔๘๐๒, ๕๘๑๓๓๑๓ โทรสาร ต่อ ๔